ALGEMENE VOORWAARDEN HIT ONLINE SHOPS

Artikel 1- Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Uzelf, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer (hierna ook “u” genoemd);
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Ondernemer: de onderneming zoals bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
Producten: dakkoffers en accessoires die via de Website worden aangeboden;
Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Website: www.haprodakkoffers.nl/ www.hitdakkoffers.nl

Artikel 2 – Exploitant van de Website
HIT Online Shops BV
Sint Brigidastraat 1 A19
6441CR Brunssum
Nederland

Email: info@hitdakkoffers.nl
Telefoonnummer: 0475-219100

Kamer van Koophandel Nr: 71774181
BTW-identificatienummer: NL858843973B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HIT Online Shops en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen HIT Online Shops en u.

Artikel 4 – Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal HIT Online Shops dit nadrukkelijk in het aanbod vermelden.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, op basis waarvan u een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Als HIT Online Shops gebruik heeft gemaakt van afbeeldingen zijn deze zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HIT Online Shops niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst
1.De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.HIT Online Shops bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.HIT Online Shops kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien HIT Online Shops op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.HIT Online Shops zal bij het Product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, aan u meezenden:
a.het bezoekadres van de vestiging van HIT Online Shops waar u met klachten terecht kunt;
b. een factuur van de door u bestelde goederen.
c. Een retourformulier uitsluitend te gebruiken bij herroeping van de overeenkomst;
5.Voorzover HIT Online Shops zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Bedenktijd en ontbinding bij levering van producten
1.Bij de aankoop van Producten hebt u de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens uzelf.
2.Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. U dient het Product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het Product wenst te behouden. Indien u binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product gebruik wenst te maken van het recht op ontbinding van de koop, dient u het Product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en in de originele verpakking aan HIT Online Shops (of een door HIT Online Shops aangegeven derde partij) te retourneren, één en ander na overleg met HIT Online Shops en conform de door HIT Online Shops verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U dient hiervoor het met de orderbevestiging gezonden retourformulier te gebruiken.
3.De toestand van het teruggezonden Product moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van het Product en het Product moet nog steeds zijn voorzien van eventuele originele labels. Indien het Product is verslechterd,(bijvoorbeeld door uitgebreid gebruik) en/of niet meer compleet is behoudt HIT Online Shops zich het recht voor hiervoor een schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 – Kosten in geval van ontbinding binnen bedenktermijn
1.Indien u binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product gebruik maakt van het recht op ontbinding van de koop, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Het betreft hier rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product, zoals portokosten of kosten van ander vervoer dan per post.
2.Indien u een bedrag hebt betaald, zal HIT Online Shops dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs en betaling
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend/afleverkosten. Per bestelling wordt met een waarde hoger of gelijk aan €100,- wordt een bedrag van EUR 0,00 verzendkosten/afleverkosten in Nederland en België in rekening gebracht. Dit geldt niet voor levering naar de Waddeneilanden in Nederland en de provincie Luxemburg in België. Levering hiervan is wel mogelijk maar hiervoor zal EUR 50,- aan verzend/afleverkosten in rekening worden gebracht. Voor bestellingen met een waarde lager dan €100,- zal een bedrag van €7,95 voor de verzending in rekening worden gebracht.  Voor bestellingen van service onderdelen (sleutels en overige) met een waarde lager dan €100,- wordt €5,95 voor de verzending in rekening gebracht.
3.U kunt de Producten eenvoudig betalen met creditcard, via iDEAL, via PayPal en onder rembours: Betalen via creditcard: de Consument kan afrekenen met Mastercard en Visa. Het kan zijn dat tijdens het betaalproces gevraagd wordt om een extra code. Dit is de 3D-Secure code. Betalen via iDEAL/PayPal: u rekent af via het internetbankierprogramma van uw eigen bank, voor zover deze dienst door uw bank wordt ondersteund. 4.U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HIT Online Shops te melden.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
1.HIT Online Shops staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Een door HIT Online Shops, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van HIT Online Shops jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
3.De standaardgarantie op constructie en/of materiaalfouten verschilt per Product. Dit is voor diverse Producten 5 jaar, op een aantal Producten na, waarvoor een kortere (2 of 3 jaar) garantieperiode geldt. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht of sprake is van niet- normaal en ondeskundig gebruik. Indien uw Product defect is, verzoeken wij u contract op te nemen met ons via 0475-219100 of info@hitdakkoffers.nl. Voor alle na 1 januari 2024 verkochte Hapro dakkoffers geldt dat wij een verlengde garantie hanteren van 2 jaar. De totale garantie bedraagt aldus 7 jaar op dakkoffers welke na deze datum bij HIT zijn aangeschaft. 

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1.HIT Online Shops zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat u aan HIT Online Shops kenbaar hebt gemaakt op het online-bestelformulier.
3.HIT Online Shops zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (mits op voorraad en vóór 15 uur besteld en betaald) de volgende werkdag leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u uiterlijk 5 dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst hiervan bericht. U hebt in het geval dat het Product niet uiterlijk binnen 15 werkdagen na de besteldatum kan worden geleverd, het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat u hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Mocht u op de afgesproken tijdsindicatie van 3 uur niet aanwezig zijn, dan mag HIT Online Shops u extra verzendkosten in rekening brengen. Deze zullen in redelijkheid bepaald worden.
6.Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, kunt u samen met HIT Online Shops in onderling overleg overeenkomen om een vervangend artikel beschikbaar te leveren.